Activiteiten

Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er ook andere activiteiten binnen de gemeente.

JEUGDCLUBS

Bijbelvertelgroep
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De club komt elke week op zondag tijdens de dienst bij elkaar (met uitzondering van de zomervakantie).
Plaats van samenkomst: ťťn van de lokalen van de school.
CoŲrdinatie: Martine v/d Lijn.

'Mens erger je niet'
Voor jongelui van brugklas t/m 16 jaar. Vrijdagavond ťťnmaal per drie weken bij ťťn van de leiders thuis.
CoŲrdinatie: Koen Helder.

GEBEDSKRING

Iedere tweede dinsdag van de maand is er vanaf 20:00 uur een gebedskring bij een van de leden thuis. Een korte bijeenkomst met concrete gebedsthemaís uit de gemeente of directe omgeving.
CoŲrdinatie: John Regtop.

KOFFIE-OCHTEND

Iedere eerste woensdag van de maand: een kopje koffie en (bij)praten over zaken die in onze gezinnen en in ons leven gebeuren en waarover je wel eens de mening van een ander wilt horen.
CoŲrdinatie: Hennie Regtop.

BIJBELKRING

Om de drie weken is er bij ťťn van de deelnemers thuis een bijeenkomst van de Bijbelkring. Van 20.00-21.45 uur bespreken we (vaak aan de hand van een boekje) een Bijbelgedeelte.
CoŲrdinatie: Johan Leguijt en Jan van Dorp.

THEMA-AVONDEN

Jaarlijks zijn er in principe twee thema-avonden die gaan over zaken binnen de gemeente of over het christen-zijn in deze tijd.


DIACONAAL PLATFORM ALPHEN AAN DEN RIJN (DPA)

Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben. Deze hulp wordt door veel kerken vorm gegeven vanuit hun eigen gemeenschap. Het DPA bundelt de krachten waar dat nodig is en deelt de kennis en kunde die in de Alphense kerken aanwezig is. Doel van het DPA is het behartigen van de materiŽle en immateriŽle belangen van de leden van bij het Platform aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen en in het algemeen ook van de belangen van inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn die om de een of andere reden materiŽle hulp of steun nodig hebben of op een sociale voorziening zijn aangewezen. De aandacht zal vooral uitgaan naar de materiŽle belangen. De immateriŽle c.q. pastorale zorg blijft in alle situaties een taak van de eigen kerk en geloofsgemeenschap, niet van het DPA. De activiteiten van het DPA zijn gericht op groepen en individuen die zonder hulp c.q. diaconale ondersteuning in de huidige samenleving geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het Diaconaal Platform is een netwerk van kerk- en geloofsgemeenschappen in Alphen aan den Rijn die kennis delen op het gebied van diaconaat en samen activiteiten oppakken die ten goede komen aan burgers van Alphen aan den Rijn. Samen met de Raad van Kerken zijn zij aanspreekpunt voor de burgelijke overheid waar regelmatig contact mee is op zowel bestuurlijk niveau (wethouder) als op operationeel niveau (werkgroepen, cliŽntenraad). Tussen de Raad van Kerken en het DPA is frequent overleg. Het DPA houdt regelmatig platformvergaderingen waarin de actualiteiten en de stand van zaken van de diverse activiteiten wordt besproken, bijgestuurd en geŽvalueerd.

Wie?

Alpen aan den Rijn kent 33 kerk- en geloofsgenootschappen. Allen hebben zij de taak om naar elkaar en anderen om te zien. Zowel op pastoraal als diaconaal vlak, hebben zij de handen ineen geslagen om datgene wat samen kan ook samen te doen. Op pastoraal vlak is de Raad van Kerken het platform dat allerlei gezamenlijke activiteiten ontplooit, op diaconaal vlak is het DPA het verbindende platform.

Wat?

Het platform zoekt het onderlinge contact om elkaar te versterken en van informatie te voorzien. Ook is het platform aanspreekpunt van de gezamenlijke kerken voor organisaties van buiten de kerken. Diverse activiteiten hebben geleid tot structureel overleg of structurele activiteiten die het doel hebben om de nood die in de burgerlijke gemeente is, te helpen oplossen. Het DPA is vertegenwoordigd in de werkgroepen detentiecentrum en eenzaamheid en er is een vertegenwoordiging in de cliŽntenraad van de gemeente en de WMO Adviesraad. Stichting GeldZorg is een initiatief van de het DPA en heeft een vaste plaats achter de bali van het gemeentehuis. Een aantal jaar is nu een kerstpakkettenactie i.s.m. Alphen CC georganiseerd. Deze actie heeft eind 2011 400 pakketten opgeleverd. Adressen en inhoud van de pakketten zijn opgebracht door de Alphense bevolking.

Waarom?

In een tijd waarin de overheid haar steun aan burgers die het nodig hebben terugtrekt, komen de kerken steeds meer in beeld. De kerken hebben de mogelijkheid om die ontbrekende ondersteuning vanuit haar ervaring en expertise op te bouwen. Zij doen dit door ook samenwerking te zoeken met burgers die niet tot het netwerk van de kerken behoren. Zo pakt zij haar taak om te helpen bij nood in welke materiŽle vorm dan ook.

Secretaris DPA is Richard Klaasse: secretarisDPA@hotmail.com
Voorzitter DPA is Monique Bergsma: bergs059@planet.nl Tel: 06-46634779
Penningmeester DPA is Greet den Dulk-Barens. Het rekeningnummer is: 8211264